Vedtægter

§ 1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Ledøje-Smørum Hundeklub (LSH) og er tilknyttet Egedal IdrætsFællesskab (EIF).

Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Adressen er Smørum Parkvej 2B, 2765Smørum

§ 2 Klubbens formål

Klubbens formål er gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde igennem fælles idrætslige aktiviteter at skabe forståelse for hundens plads i samfundet og gennem erfaringsudveksling at skabe samvær trivsel og glæde der tilgodeser medlemmernes behov og interesser samt fremme den enkelte hundeejers forståelse og interesse for hunden, såvel blandt medlemmer som blandt andre hundeinteresserede.

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages såvel hundeejere som andre interesserede, som vil virke for klubbens formål.

Medlemskab er gyldigt, når kontingentet er indbetalt til klubbens kasserer.

Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når man har været medlem af klubben mindst èt år.

Medlemmerne er forpligtet til at efterkomme og overholde klubbens vedtægter.

Udelukket for optagelse er personer, der

a. med videresalg for øje opkøber hunde

b. er udelukket fra andre foreninger, grundet voldelig adfærd over for hunde.

c. modarbejder klubbens interesser, enten ved sin adfærd og / eller ved sin handling.

Afgørelsen vedrørende medlemskab træffes af klubbens bestyrelse.

Såfremt et medlem ikke efterkommer og overholder klubbens vedtægter eller bevirker, at klubben sættes i miskredit, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, som f.eks. fore¬nings¬skadelig virksomhed, giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eks¬klusion skal optages som særskilt punkt på dags¬ordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stem¬me¬berettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 4 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen varsles senest 3 uger før direkte til medlemmerne og på klubbens hjemmeside. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før.

Indkomne forslag bekendtgøres i klubhuset og ved mail senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal medfølge bekendtgørelsen og skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent / referent

2. Formandens årsberetning

3. Kassereren fremlægger regnskabet

4. Indkomne forslag, herunder arbejdsopgaver og vedtægtsændringer

5. Budget og kontingent

6. Valg af formand. (I lige år, vælges for en 2 års periode)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (et eller flere i lige år og et eller flere i ulige år, alle vælges for en 2 års periode)

8. Valg af 2 suppleanter, (vælges hvert år)

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10. Valg af 2 repræsentanter til EIF generalforsamling (Repræsentanter til EIF må ikke repræsentere andre klubber i EIF)

11. Valg af 2 suppleanter til EIF generalforsamling (Suppleanter til EIF må ikke repræsentere andre klubber i EIF)

12. Eventuelt

Kun forslag, der er angivet i indkaldelsen, kan komme til afstemning på generalforsamlingen.

Kontingent fastlægges på generalforsamlingen for det følgende kalenderår.

Kontingentet følger kalenderåret og restance per 15. marts i efterfølgende kalenderår medfører udmeldelse af klubben.

Der betales enhedskontingent, og et kontingent giver en stemme. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, hvert medlem har en stemme. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage.

Et medlem kan medbringe skriftlig fuldmagt, dog kun en pr. myndigt medlem.

For nye medlemmer som indmeldes efter 1. august betales et halvt års kontingent.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har været medlem i sidste kontingentperiode, og som ikke er i restance.

§ 5 Beslutninger

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, foretages ny afstemning. Står stemmerne atter lige, er forslaget forkastet. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.

”Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Ved beslutning omkring klubbens formue og materialer kan det kun ske ved indkaldelse af ekstra-ordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger føres til protokol, som underskrives af dirigenten, og er uden videre bindende for alle nuværende og kommende medlemmer.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter begæring herom til formanden eller kassereren.

Begæring skal være skriftlig og indeholde en angivelse af, hvad der ønskes behandlet på general-forsamlingen, samt hvilke forslag der er sat under afstemning.

Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel direkte til samtlige medlemmer, og general-forsamlingen holdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse.

§ 7 Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Derudover vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden og godkendt.

Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.

Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden senest 7 dage efter general-forsamlingen. Den afgående bestyrelse fungerer, indtil den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med formand og mindst to bestyrelsesmedlemmer i lige år, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Suppleanter vælges for et år. Suppleanter der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 8 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Der føres beslutningsreferat over trufne beslutninger.

§ 9 Beslutninger

Bestyrelsen træffer beslutning i alle sager, som vedrører klubbens daglige virksomhed i henhold til generalforsamlingens bestemmelser.

§ 10 Særlige opgaver

Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver, nedsætte udvalg, hvori også kan optages medlemmer udenfor bestyrelsen.

§ 11 Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære general forsamling.

Foreningens midler opbevares i Nykredit

§ 12 Tegningsret og hæftelse

Foreningen tegnes af 2 i foreningen hvor den ene part altid er formanden eller kasseren.
Et menigt bestyrelsesmedlem kan godt være den anden part. Formand og kasser kan også tegne foreningen i fællesskab.

Bestyrelsen er bemyndiget til

  • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over LSH`s formue samt at tegne økonomiske anliggender.
  • At udpege et elle flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over LSI`s formue via elektroniske bankprodukter samt indgå kontrakter herom.
  • At meddele prokura
  • Større dispositioner til en værdi over kr. 10.000,00 kræver hele bestyrelsens godkendelse. Køb/salg af fast ejendom samt låntagning skal altid godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
§ 12 Hæftelse
jvf § 31i folkeoplysningsloven: Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod
foreningen. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har
modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse,
der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke
personligt for foreningens tilskud efter loven.

 

§ 13 Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan først finde sted, når alle klubbens økonomiske forpligtigelser er afviklet og kan alene ske på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af de afgivne stemmer er for vedtagelse af forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemme-berettigede, stemmer for en nedlæggelse af klubben, indkaldes til en ny ekstraordinær general-forsamling fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Ved klubbens ophør skænkes klubbens aktiver til andre hundeklubber i DGI, Roskilde Amt efter generalforsamlingens valg.

Midler kan båndlægges, såfremt generalforsamlingen beslutter dette.

§ 14 Forpligtelser

Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.

Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingent-forpligtelsen.

§ 15 Medlemskab

Klubben er medlem af DGI, Roskilde Amt og EIF (Egedal IdrætsFællesskab)